top of page
Waterburcht_2018_1_edited.jpg

Frequently Asked Questions

 • Kan een fotoshoot op het domein?
  Commerciële foto/filmreportages kunnen enkel plaatsvinden na het huren van binnen- of buitenlocaties. Hiervoor dien je contact op te nemen met congrescentrum.ab@vlaanderen.be. Foto's die strikt voor privégebruik bestemd zijn kunnen wel, zolang dat met respect voor de omgeving en anderen gebeurt. Het spreekt voor zich dat het tijdens een burgerlijk huwelijk niet aangewezen is dat een ander koppel in de buurt foto's neemt. Huwelijksfoto's kunnen enkel buiten genomen worden en het zal niet toegelaten worden om foto's te nemen in het kasteel of in de zalen. Het is enkel mogelijk om foto's binnen in het kasteel of de zalen te nemen in de context van een professionele fotoshoot waarbij deze ruimtes vooraf door de fotograaf gehuurd worden. Op sommige dagen is het domein niet toegankelijk wegens evenementen of sluitingsdagen. Daarom check je het best vooraf op de website.
 • Mag ik een drone gebruiken boven het domein van Alden Biesen?
  Het is voor particulieren enkel toegestaan binnen het wettelijk kader. Dat impliceert vaak dat er niet boven publiek gevlogen mag worden en dat de piloot een licentienummer kan voorleggen. Drones gelieerd aan een evenement dat op Alden Biesen doorgaat dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen. Voor commerciële doeleinden moet vooraf een aanvraag ingediend te worden en zal de locatie afgehuurd moeten worden.
 • Mag ik met een camper overnachten op de parking?
  Het is toegestaan om met een camper 1 nacht gratis op de bezoekersparking te staan. Er zijn echter geen voorzieningen voor water, elektriciteit of sanitair op onze parking. Voor meerdere nachten dient u uit te wijken naar het centrum van Bilzen. Daar is een motorhomeparking gelegen aan de Lanakerdij. Meer info vind je hier.
 • Kan ik ook wat eten of drinken in Alden Biesen?
  Er zijn verscheidene horecagelegenheden met een uitgebreid aanbod op of naast ons domein. Een overzicht vind je op deze pagina.
 • Waar kan ik best parkeren tijdens mijn bezoek?
  De bezoekersparking van Alden Biesen bevindt zich tegenover de waterburcht op de kruising van de Roelants du Vivierlaan en de Kasteelstraat. Deze ruime parking biedt meteen ook vier publieke laadpalen voor elektrische wagens.
 • Mag men picknicken op het domein?
  Ja. Aan de prairietuin (onderdeel van het Engels Park) zijn alvast leuke picknickbanken voorzien. Je mag ook elders op het domein een eigen picknick voorzien. Zorg steeds dat het niet storend is voor andere bezoekers en neem je afval steeds mee naar huis.
 • Zijn honden toegelaten op het domein?
  Buiten op het domein mag je hond je aan de leiband vergezellen, behalve in de Franse tuinen, de kerk en het kasteel. Assistentiehonden zijn uiteraard overal welkom. Wij verzoeken je wel om de netheid van het domein te respecteren. Bij evenementen georganiseerd door andere organisaties wijzigen deze richtlijnen soms. Als je hier vragen over hebt, wend je dan tot de organisatoren van de evenementen.
 • Wat zijn de openingsuren van Alden Biesen
  De openingsuren variëren afhankelijk van het seizoen. Een overzicht van de openingsuren vind je op deze pagina.
 • Wat is het verhaal van de Landcommanderij Alden Biesen?
  Onze geschiedenis telt ondertussen al meer dan 800 jaar en het is dan ook onmogelijk om hier een kort antwoord op te geven. Een duidelijk overzicht kan je op deze pagina ontdekken
 • Kan ik een evenement organiseren op Alden Biesen?
  Jaarlijks vinden er een 500-tal evenementen plaats op Alden Biesen, gaande van kleine vergaderingen tot grote festivals. Wil je met je bedrijf of vereniging iets organiseren op Alden Biesen, neem dan vrijblijvend contact op met de congresmedewerkers. Die bereik je best via het aanvraagformulier of via email op congrescentrum.ab@vlaanderen.be. ​ Wil je graag een overzicht van de evenementen die plaatsvinden op Alden Biesen? Bekijk dan onze programmatie.
 • Kan ik Alden Biesen vrij bezoeken zonder gids?
  Ja, het domein van Alden Biesen, inclusief Engels Park, Franse Tuin en kerk, is dagelijks vrij toegankelijk tussen zonsopgang en -ondergang. Je kan niet in de gebouwen. Wil je Alden Biesen écht leren kennen, dan bevelen we een rondleiding met gids aan of je kan zelf op pad gaan met de ontdekkingsgids (te verkrijgen in het Infokantoor Toerisme).
 • Moet ik betalen voor toegang tot het domein?
  De Landcommanderij Alden Biesen is doorgaans gratis toegankelijk, inclusief tuinen, parken en de buitenomgeving van de gebouwen. Indien er events plaatsvinden, is het wel mogelijk dat je een toegangsticket moet aankopen of betalen voor de parking. Groepen die een gidsbeurt wensen, dienen deze vooraf te boeken.
 • Are picnics allowed on the estate?
  Yes. Nice picnic benches have already been provided at the prairie garden (part of English Park). You may also provide your own picnic elsewhere on the domain. Always make sure it is not disruptive to other visitors and always take your trash home.
 • Can I stay overnight in the car park with a camper van?
  It is allowed to park a camper for one night for free on the visitor car park. However, there are no facilities for water, electricity or sanitation on our car park. If plan to stay for more than one night, you can find a motorhome parking area at the Lanakerdij. More information can be found here.
 • Can I eat or drink something in Alden Biesen?
  There are several catering establishments on or next to our domain. An overview can be found on this page.
 • Are pets allowed on the domain
  Pets are allowed on the paths in and around Alden Biesen, with the exception of the French gardens, but only on a leash. Inside the buildings, including the church and castle, and at most events, pets are not allowed. Of course, an exception is made for assistance dogs. We ask you to respect the cleanliness of the domain at all times.
 • What are the opening hours of Alden Biesen?
  The opening hours vary strongly per season, an overview can be found on this page.
 • Where can I best park during my visit?
  The Alden Biesen visitors' car park is located opposite the moated castle at the intersection of Roelants du Vivierlaan and Kasteelstraat.
 • Can a photo shoot take place on the grounds?
  Commercial photo/film shoots can only take place after renting indoor or outdoor locations. Please contact congrescentrum.ab@vlaanderen.be to make arrangements. Photos/videos strictly intented for private use can be taken, as long as this is done with respect for the location and others. It goes without saying that during a civil wedding other couples will refrain from taking photographs or videos in the vicinity. It is not possible to take photographs/videos inside the castle or its halls, unless these spaces are rented in advance by the photographer. On some days the domain is not accessible because of events or closing days. Therefore it is best to check the website in advance.
 • Can I fly a drone at Alden Biesen
  For private individuals it is only permitted within the legal framework. This often implies that the drone may not be flown above the public and that the pilot must have a licence number. Drones linked to an event that takes place at Alden Biesen have to meet the same conditions. For commercial purposes, a request must be made in advance and the location must be rented.
 • What is the story behind the Grand Commandery Alden Biesen?
  Our history goes back more than 800 years, so it is impossible to give a short answer. A clear overview of our highlights can be found on this page.
 • Can I visit Alden Biesen freely without a guide?
  Yes, the Alden Biesen estate, including English Park, French Garden and church, is freely accessible daily between sunrise and sunset. You cannot enter the buildings. If you really want to get to know Alden Biesen, we recommend a guided tour or you can go out on your own with the discovery guide (available at the Tourism Office).
 • Can I organise an event at Alden Biesen?
  Every year about 500 events take place at Alden Biesen, ranging from small meetings to large festivals. If your company or association wants to organise an event at Alden Biesen, please contact the conference staff without obligation. You can reach them via the request form or email at congrescentrum.ab@vlaanderen.be Would you like an overview of the events taking place at Alden Biesen? Please take a look at our calender page.
 • Is there an entry fee for the domain?
  The Grand Commandery Alden Biesen is usually accessible free of charge. This includes the gardens, parks and outside areas of the buildings. If events take place, it is possible that you have to buy an entrance ticket or pay for the parking. Groups wishing to hire a tour guide need to book in advance.
 • What are the charging possibilities for my electric car?
  There are four public charging posts available in the Alden Biesen car park.
 • Was ist die Geschichte der Großkommende Alden Biesen?
  Unsere Geschichte erstreckt sich über mehr als 800 Jahre und es ist daher unmöglich, eine kurze Antwort zu geben. Eine klare Übersicht finden Sie auf dieser Seite.
 • Kann ich eine Drohne über dem Gelände von Alden Biesen verwenden?
  Für Privatpersonen sind Drohnen nur im gesetzlichen Rahmen zulässig. Dies bedeutet oft, dass es nicht erlaubt ist, ein Publikum zu überfliegen, und dass der Pilot eine Lizenznummer vorlegen muss.   Für Drohnen, die mit einer Veranstaltung verbunden sind, die in Alden Biesen stattfindet, müssen die gleichen Bedingungen erfüllt werden. Für gewerbliche Zwecke muss vorab ein Antrag gestellt und die Location angemietet werden.
 • Kann ich mit einem Wohnmobil auf dem Parkplatz übernachten?
  Auf dem Besucherparkplatz darf ein Wohnmobil für eine Nacht kostenlos abgestellt werden. Auf unserem Parkplatz gibt es jedoch weder Einrichtungen für Wasser und Strom noch sanitäre Einrichtungen. Für mehrere Nächte muss man ins Zentrum von Bilzen umziehen. Am Lanakerdij befindet sich ein Wohnmobilstellplatz. Weitere Informationen finden Sie hier.
 • Kann ich in Alden Biesen auch etwas essen oder trinken?
  Auf oder neben unserem Gelände befinden sich verschiedene gastronomische Betriebe mit umfangreichem Angebot. Eine Übersicht finden Sie auf dieser Seite.
 • Kann ich in Alden Biesen eine Veranstaltung abhalten?
  Jedes Jahr finden in Alden Biesen rund 500 Veranstaltungen statt, von kleinen Treffen bis hin zu großen Festivals. Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen oder Verein etwas in Alden Biesen ausrichten möchten, wenden Sie sich bitte unverbindlich an das Tagungspersonal. Dieses erreichen Sie am besten über das Antragsformular oder per E-Mail an congrescentrum.ab@vlaanderen.be.
 • Sind Haustiere auf dem Gelände erlaubt?
  Haustiere sind auf den Wegen in und um Alden Biesen mit Ausnahme der Französischen Gärten erlaubt, jedoch nur an der Leine. Haustiere sind in den Gebäuden, einschließlich Kirche und Schloss, sowie bei den meisten Veranstaltungen nicht gestattet. Für Assistenzhunde gilt natürlich eine Ausnahme. Wir bitten Sie immer, die Sauberkeit des Geländes zu achten.
 • Welche Lademöglichkeiten gibt es für mein Elektroauto?
  Im Parkhaus Alden Biesen stehen Ihnen vier öffentliche Ladestationen zur Verfügung.
 • Wie sind die Öffnungszeiten in Alden Biesen?
  Die Öffnungszeiten variieren stark je nach Saison. Eine Übersicht finden Sie auf dieser Seite.
 • Muss ich für den Zutritt zu dem Gelände bezahlen?
  Die Großkommende Alden Biesen ist im Allgemeinen frei zugänglich, einschließlich Gärten, Parks und der Umgebung der Gebäude. Wenn Veranstaltungen stattfinden, ist es möglich, dass Sie eine Eintrittskarte kaufen oder für das Parken bezahlen müssen. Gruppen, die eine Führung wünschen, müssen diese im Voraus buchen.
 • Ist ein Fotoshooting auf dem Gelände möglich?
  Kommerzielle Foto-/Filmreportagen können nur nach Anmietung von einem Ort im Außen- oder im Innenbereich stattfinden. Wenden Sie sich dazu an congrescentrum.ab@vlaanderen.be Fotos, die ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt sind, sind erlaubt, solange dies mit Rücksicht auf die Umwelt und andere Personen geschieht. Es versteht sich von selbst, dass es während einer standesamtlichen Trauung nicht angebracht ist, dass andere Paare in der Umgebung Bilder schießen.   Es ist nicht gestattet, im Schloss oder in den Sälen zu fotografieren, es sei denn, diese Räume werden vom Fotografen vorab angemietet. An manchen Tagen ist das Gelände aufgrund von Veranstaltungen oder wegen Schließtagen nicht zugänglich. Deshalb ist es am besten, sich vorher auf der Netzseite umzusehen.
 • Sind Picknicks auf dem Landgut erlaubt?
  Ja. Im Präriegarten (Teil des Englischen Parks) sind bereits schöne Picknickbänke aufgestellt worden. Sie können auch an anderen Stellen des Geländes Ihr eigenes Picknick veranstalten. Achten Sie darauf, dass Sie andere Besucher nicht stören und nehmen Sie Ihren Müll immer mit nach Hause.
 • Wo kann ich während meines Besuchs am besten parken?
  Der Besucherparkplatz von Alden Biesen befindet sich gegenüber dem Wasserschloss an der Kreuzung Roelants du Vivierlaan und Kasteelstraat.

Should you book before visiting? Are you allowed to fly a drone at Alden Biesen? Are you allowed to stay at Alden Biesen with a camper? We answer the most commonly asked questions.

Heb je nog een andere vraag?

bottom of page